Fam. P.S.Hollenga Getswerdersyl 8.
Op de dizze foto sjocht men de skuorre mei de stāl.