Fam. Jan Bruinsma Gedswerdersyl 1.
Eartiids wennen hjir syn Omke en Muoike: Jan en Aukje Bruinsma; derfoar fam. Sjoerd Agema, dy t it bouwe litten ha.
It hie wat grutter sillen; mar de sinten rekken op.
Dernei kocht Jan Bruinsma it foar f. 6000,-- en letter trouden Jan en Wijke by Omke en Muoike yn.
It waard yn twaen bewenne.
De man op de foto is de hjoeddeiske bewenner Jan Bruinsma.
It wie oars net de bedoeling om foto s fan minsken op te nimmen; mar dit wie san unike gelegenheid, dat wie koenen der net omhinne.
Sa t Jan Bruinsma der mei de skepamer op syn skouderfan de Slachte fkaam, der t er de skiepkes drinken jn hie.