Fam. Bote de Vries Slachte 2.
Foar Bote en Tjitske de Vries wennen hjir de fam. Fokke en Anna de Vries, derfoar de fam. Tjepke en Anna de Vries, fam. Idsardie en de fam.Brems en fam. Ulbe Dijkstra.