Fam. E. Goodijk Slachte 4. Foarhinne wennen hjir syn ālden: fam. Pieter P.Goodijk; derfoar Frou Tjitske Goodijk-Knol, widdo fan Pieter Goodijk Sr. mei har soannen: Pieter en Jacob Goodijk.
Yn 1910 waard de Stjelp boud.
Pieter Sr. hat it net belibje meien, dat de Stjelp klear kaam.
It spul heart no yn de Maatskip: Goodijk.
Foarme troch: Eelke Goodijk en syn trije soannen: Murk, Wiebe Hans en Jacob Goodijk.