Fam. H.W.Jaarsma Frjentsjerterdyk 22.
Dit spul waard altiid neamd: “De Bargehakke”.
Foarhinne wennen hjir ű.o. de fam. A. Nammensma, P. Nammensma,H. Nauta en G. Brommer.