Fam. A.Siderius Frjentsjerterdyk 9.
Eigner fan dizze Pleats is dus: Ane Siderius.
Foarhinne wennen hjir syn âlden: Klaas en Froukje Siderius; derfoar fam. Anne Siderius Sr. en derfoar in fam. Bakker.(fam. fan Cocky Bakker, dy ’t trout is mei Anne Siderius Jr.)