Fam. Tjerk Okkinga Frjentsjerterdyk 16.
Fan âlds: “Lyts Walta”, (sjoch by foto no: 9200).
Jierrenlang yn besit fan de Ned. Herf. Tsjerke; mar no yn it besit fan de bewenners.
Foar Tjerk en Jantje wennen hjir syn âlders: de fam. Simon Okkinga.