Fam. A.T.Swart Frjentsjerterdyk 7.
Foarhinne wennen hjir syn ālden: fam. Tiede en Joukje Swart-Wijngaarden.
Derfoar famylje Johannes Wijngaarden, fam. Tj, Janzen en fam. Sijbesma.