Fam. Jelle Hoeksma Frjentsjerterdyk 3.
Foarhinne fam. Teatse Fennema fan 1951 oant’t 1994.
Derfoar Dirk en Piet Fennema (Hja ha it boud yn 1924 en ha der wenne oan’t 1951 ta).
Hjir ha ek noch tiidlik wenne û.o. Mevr. G. Zijlstra-Wit en fam. de Jong.