“De Homeye”Frjentsjerderdyk 1.
Dizze Pleats is ferboud ta in: Wensintrum foar 50 plussers.
Foarhinne wennen op dizze Pleats de fam. Jan Landstra.
Derfaor syn skoanâlden de fam. Rein van der Meulen en derfoar tinke wy in fam. Hibma.
Yn 1933 begn Jan Landstra der te buorkjen.