Op ‘e skuorside sit dizze planke mei opskrift.
Neffens de boer, betsjut ”Spykhade”: Heech plak yn leechlizzend lân.