Fam. F.Bakker Juckemaleane 20.
Foar Feike Bakker, wennen hjir: de fam. Pieter Bakker, derfoar de fam. Dirk Bakker, foar harren de fam. Foppe Hoekstra en derfoar de fam. Hoogterp en wy tochten fan derfoar de fam. Klaas D. Hibma.