De efterein fan de ālde Pleats.
Foar fam. S.Hofstra ha hjir wenne: de fam. Gerke Hofstra Sr. en derfoar de fam. Arjen Hofstra.