De foarein fan it âlde spul.
Hjir hawwe Siebe Hofstra en fam. earst wenne en hja hawwe dit âlde spul yn 1973 ôfbrekke litten en de nije Bungalow sette litten.