Om it ferskil yn oansjen tusken Simmer en Winter dúdlik te meitsjen, ha wy de foto yn ‘e Winter fan 1995 makke.
Spitichernoch leit der gjin snie.
It wie in sinneskyndei.