No wennet de fam. Bloem der, dy ít der in Restaurant hat.
Dhr. Bloem hat it alhiel sels ferboud.
Foar him buorke hjir de fam. Feike Bruinsma.
Opfolger fan syn heit en dy, de fam. Rients Bruinsma; derfoar fam. Feike Bruinsma Sr., yn 1845 kaam fam. Jan Bruinsma hjir te wenjen.
Hja kamen fan Brunia-State Żnder Tsjummearum.
De Pleats, dy ít der no stiet, is boud yn 1862.