De âlde Poarte, sa ’t hy der nei restauraasje wer sa kant bystiet.
Rjochts de efterkant fan de skuorre.