Fam. G. Bloem Liauckema-leane 2 “Liauckema-State”.
Do ’t dizze foto makke waard, wie de ferbouwing fan de foarein noch net alhiel klear.