It âlde Liauckema
Sa hat it der ieuwenlang stien.
1096-1824Lieuwkema-State, wie in Middelieuws Kastiel, dat in protte ferbouwingen ûndergien hat.
Foarhinne gong men earst oer in brêge, dan troch in foardoor en dan seach men Wapenschylden û.o. tsien taferielen, de saneamde: Pipenpoysche Brulloft.
Eelco en Sicco van Liauckema dienen mei oan de earste Krústocht yn 1096.
It Kastiel stie op it plak, der ’t no dy moaie Villa stiet.