Fam. Auke J.Swart Latsmaleane 1 .
Yn de lÍste tiid wennen hjir foar Auke, syn heit Johannes en syn pake Auke en syn oerpake Johannes Swart.
Mar it is in hiel ‚ld stee en yn it foarige hat Dooitse Botjes Sakema, Skoalmaster te Pietersbierrum, eigner west.
Nei syn dea, waard op 29 novimber 1786 de Pleats ferkocht oan Abraham de Vries, soan fan Ds. Wouter de Vries te Seisbierrum foar cargld: 16.866.10-0.
Dernei waard Harmanus Out Joha, soan fan Philippus Joha en bernsbern fan Ds. De Vries, eigner; oan ít syn dea.
Doe waardop 23 maart 1826 de Sate, publyk ferkocht oan Jacob Hanekuyk te Harns foar f. 19550.50.
It wie 44.82.72 ha grut, gelyk oan 122 pŻnsmiet.
Eartiids hearde it spul by Adelen