Dhr. K.Timmers Hoarnestreek 46.
Foarhinne wennen hjir: fam. P.J.Post, fam. Jelle Post, fam. Sijbren Post.