Fam. J.J. Bruinsma Hoarnestreek 9.
Dizze Stjelp is boud yn 1926.
Foar Jelle Bruinsma wennen hjir .o. de fam. Feike R.Bruinsmaen derfoar Hilbrand Bruinsma en foar dizze de fam. Pieter H.Westra.
Dy syn foargongers wienen: Anne Vellinga en Durkje.
De earste bewenner wie: Philippus D.Bakker, dy t hjir wenne oan t 1942 ta.
Fam. J.Bruinsma wennet no al 40 jier.