Fam. R.J.de Jong Hoarnestreek 7 “Eelsma-State”.
De eigners fanôf 1640 oant ’t no ta 1996:
1640 Wopkw Clasen
1698 Teakle Robijns
1718 Foecke Faddes
1728 Gerryt Janzen
1738 Jan Reins
1758 Goffe Cloosterman
1778 R. Smit
1798 P.Fontein
1828 Sijbren Spannenburg
1848 Jan Freers Hoekstra
1853 Durk Reinders de Jong
1854 T.de Jong-Schuiling (weduwe D.R.de Jong)
1880 Reinder Durks de Jong
1904 Roelof Reinders de Jong
1941 Johannes R. de Jong
1970 Roelof J.de Jong