Douma-State Foar de brn yn e 70ger jierren stie hjir de Pleats, dyt op dizze foto te sjen is.
Derfoar stie hjir hiel wat oars.
Sjoch mar nei de beide tekeningen, dyt hjir op folgje.
De lytse tekening sil de kant west ha, dy t op e Hoarnestreek tseach; de grutte, dy t wy te moai fnen om net op te nimmen is de efterkant fan it oarspronkelyke spul.