Efter de pleats op de foarige foto stie dit arbeidershûs.
It is ôfbrutsen en hat plak makke foar grutte loadsen foar hinnen.