Fam. Seerp Jelles Jukema Hoarnestreek 5 “Douma-State”.
In nijmoaderig spul.
Foar S.Jukema wennen hjir: fam. Jan Blanksma, fam. Lieuwe J.Blanksma; Watse en Jacob Douma.
Yn 1970 wie it yn besit fan de fam. Hannema út Harns.