Fam. G.A.Nammensma Ottemaleane 1 “Ottema-State”.
Wy wike efkes ôf fan de Hoarnesteerk en slaan de Ottemaleane yn en komme by de fam. Nammensma.
Foar him wennen hjir de fam. Age Nammensma en derfoar fam. Meindert Nammensma en Jan Nammensma en noch earder fam. Gerrit Koudenburg.