Fam. Ane Jelles Jukema Hoarnestreek 1 Donia-State.
Op dizze foto : de mnske pleats; Foar hs stiet Klas Swart yn drok petear mei Nely Jukema-Nammensma.
Har heit en mem, fam. Jan Jans Nammensma en Pietertje Joh. Houtsma wennen hjir fan 1937 oan t 1973.
Derfoar buorke fam. Gerrit Nammensma hjir fan 1921 oan t 1937 en derfoar fan 1900 oan t 1921 de hear Nammen Nammens Nammensma.
Yn 1804 kocht Meindert Sjoerds de pleats.
Yn 1879 is de mnske foarein derfoar set; t fbraak fan in arbeidrswenning.
Dizze fbraak en dy fan de lde foarein en de neibou, koste do: f. 5000.--.