As jo fan Getswerdersyl f Seisbierrum yn komme, sjogge jo dit boerd.
It jowt oan, dat Seisbierrum in libben doarp is; mar de fotorige begjint oan de Hoarnestreek fanf Eastrbierrum.