Oan de Hoarnestreek, tsjinoer Johannes Houtsma en Riekje.
Do t wy Easterbierrum klear hienen, kaam in Pakesizzer fan ien fan de foarige bewenners mei in foto fan dizze lde Stjelp.
Dizze Stjelp stie dus oan de Hoarnestreek.
Ja, hat der stien; want hy is yn 1994 fbrutsen, krekt foardat wy tein setten mei s foto meitsjen.
Neffens ynwne ynformaasje hat foarhinne Ulbe Prosjehjir buorke.
Syn omkesizzer Rients Hoekstra, hat hjir neitiid noch wenne.
Aoamtrint 1917 wennen hjir Dooitze Zwart en Tijntje.
Dit wienen de Pake en Beppe fan dyjinge, dy t s de foto besoarge.