Mefrou Rovers Muntsewei 18.
Dan it lÍste; fier fan Easterbierrum Űf.
In Gerniersspultsje, goed neiboud fan in eardere pleats.
P. Deinema hat der as lÍste buorke.
Rovers hie der in hinnebuorkery.