Wy hienen by fam. Hettinga noch in pear kiekjes makke en wy fūnense sa aerdich, dat wy hawwe se dochs mar meinommen.