Fam. P. Sinnema Mntsewei 8.
Nochal in eintsje it sden yn, ek al net mear as Lnboubedriuw yn gebrk, leit de Stjelp; foarhinne fan Andries Fokkema.
Foar it lnwurdt wol wer in oare brker/eigner fn; mar foar de gebouwen ek.
Opslachplak foar boaten en soks mear, kin men oan t no ta wol kwyt oan minsken as der famyljeleden binne, dy t om romte sykje.
As der dan in glskastke nst del set wurdt, wat hintsjes yn e hinneloop en war skiep yn e dyksberm, dan hat men as mindervalide man ek al wer oanslach.