Fam. P. Sinnema Mûntsewei 8.
Nochal in eintsje it súden yn, ek al net mear as Lânboubedriuw yn gebrûk, leit de Stjelp; foarhinne fan Andries Fokkema.
Foar it lânwurdt wol wer in oare brûker/eigner fûn; mar foar de gebouwen ek.
Opslachplak foar boaten en soks mear, kin men oan ’t no ta wol kwyt oan minsken as der famyljeleden binne, dy ’t om romte sykje.
As der dan in glêskastke núst del set wurdt, wat hintsjes yn ‘e hinneloop en war skiep yn ‘e dyksberm, dan hat men as mindervalide man ek al wer oanslach.