Fam. A.Faassen Mūntsewei 2 “Kloosterhoeve “.
Sa wie it foarhinne.
“Kloosterhoeve”, is de namme fan dizze pleats; stie foarhinne op de swiere Homeye-peallen.
De tsjintwurdige bewenner, Anton Faassen, hat it wat nijmoarderiger dien; letters fan smeiwurk op in mitsele muorke.
Dermei hat er oanjūn, dat dy namme bewarre bliuwe moat.
De royale, frij grutte pleats, waard foarhinne ūnder oaren bewenne troch: earst G. Oosterbaan, dernei K. Swart en Visbeek en no dus Faassen.
Ek it wenhūs wie en is grut, lykas e kit būthśs en de skuorre.