Fam. Ph.S.Dijkstra Mūntsewei 3.
Flakby de foarige; wurdt no bewenne troch fam. Dijkstra.
Sijbren, de foarige buorker, lei as skoaljonge oan ‘e Seedyk al op knibbels ūnder de iene ko, dy ’t se der rinnen hienen, te melken.
De tulle, dy ’t de gruttere minsken brūkten, wie him te grut; mar hy krige de molke der śt.
Se ha it meielkoar redden troch steech en dreech, mei help fan Ike en dy, in Geniersspul op te bouwen.
De Dijkstra ’s wennen earst oan ‘e Seedyk.
Mei de dyksferheging kamen se hjir te wenjen.
Foargongers wienen: Hans Hettinga en Ane Anema.