Dhr. Max de Groot Mūntsewei 1.
Dizze pleats wurdt net mear as Lānboubedriuw brūkt.
Foarhinne wie it fan Jelle Zijlstra, as opfolger fan Willem Zijlstra.
De pleats is mei in opreedsje mei de Mūntsewei ferbūn.