Fam. R.G. Wijngaarden Dr. J.Zijlstrakeane 17.
Dan oan de sdknt fan it doarp noch in pleats, foarhinne en no soms nochwoloan de Wijngaardens reed.
Dizze pleats sil al wol langer by de fam. Wijngaarden yn eigendom wze: Leendert en Siep wennen der en ik tocht foarhinne syn heit ek al.
Oan de besteande landerijen is ek net folle feroare en dat wiist wol op regelmatich gebrk.

Sa hawwe wij nou de pleatsen om it doarp Easterbierrum hn; binne ta oan d.e pleatsen fan Kleaster-Lidlum.
As de streek ek letter bewenne is as it gebied om de doarpen, is mij net bekend.
Sjoen it feit, dat it Kleaster der al letter kommen s, soe it it gefal wze kinne.
Der binne alteast 2 ferhalen dy t der op tsjutte, dat it Kleaster earne oars wei, benoarden Easterbierrum/Tsjummearum oerbrocht is nei in wat sdliker oarde, nei wat dan nou as Kleaster-Lidlum oanjn wurdt.
Yn: de Historie gaat door het eigen dorp wol A. Algra der op t, dat it eardere Kleaster oan de Kapellewei stien hat, op, of by it plak dert de eardere izerfitterij stien hat; mar yn hoefier dat yn in oare omskriuwing fertelt wurd, dat it Kleaster folle tichter by de Seedyk sten hat; bj Koehoal, is neffens mij net fierdere stdzje makke .
Wol wurdt as oarsaak fan it feroarjen sein, dat men tefolle lst fan heeh wetter hie.
It ldere ferhaal wol ha, dat de muontsen yndertiid om 1162 hinne, dyt doe fant it Kleaster har ynsetten om de Seedykte nderhIden, tefolle lst fan bij tiden heech wetter hienen en doe beslueten om it Kleaster wat fjirder it In yn te bringen.
Nou moatte wy der wol om tinke, dat wy net in te grutte foarstelling fan de Seedyk fan doe hawwe moatte.
Caspar di Robles hat om 1200 hinne de Seedyk 80 sentimeter opheegje litten en waarddoe 2.80 m.+ N.A.P.
As wij nou witte, dat de landerijen nou satn 1.40 . 1.60 + N.A.P. lizze, dan is de hichte fan de Seedyk yn de tiid fan de muontsen, yn de tiid, dat it Kleaster febrocht is, net mear as in meter, troch in oar west.
Dan is wol te begripen fan hon grutte betsjutting de terpen wienen en wie it ek neat gjin wnder, dat foar it bouen fan pleatsen; mar ek doarpen de hegere stikken ln tsocht waarden.
Die Terpen hienen dan ek in hichte fan 3 3meter.
De pleats Konkelswei 4 stie dan ek op in Terp fan 3 meter.
Om te witten te kommen, waard it foefke tfierd, lyk as dat foarhinne en op oare plakken, ek wol dien waard.
Yn 1 Samuel 6 lze wij, dat de Filistinen 2 nijmelke kij foar in wein spanden en wer t die dan lizzen gongen, soe it plak wze, der t har offers wze moasten.
Ek by Dronryp is op dizze wize in plak fn om it iene of oare gebou te stiftsjen.
Mar ek foar it Kleaster te Lidlum barde, dat sa.
Of t it nou nijmelke kij wienen, der t de keallen fan opslten waarden, of dat it oksen wienen, lyk as der hjirre fan praat waard; mar dat docht er ek net safolle ta.
De bisten moasten har sels rde en op it plak der t se stean bliuwden of lizzen gongen, der soe it Kleaster delsetten wurde.
De oksen bedarren op it stik ln beeasten de Mntsewei en der is doe ek it Kleaster bout.
Neffens beskriuwingen binne der oan t 600 minsken yn en bij it Kleaster kommen te wenjen.
It moat wol in mnsk gebou west ha.
Dan binne wij dan ek wer bij de pleatsen; 3 tichte bijinoar.