Fam. S.A.Jukema Slachte 5.
Feitelik stiet dizze pleats ūnder Seisbierrum.
De Slachte is n.l.de doarpsskieding; mar de bewenners binne en wienen altiid oriėntearre op Easterbierrum.
Lange jierren is dizze pleats bewenne troch Jukema ‘s.
Foar Seerp, wenne hjir Ane Botes Jukema en derfoar Jouke Jukema.
Yn begjin 30ger jierren is der in nei efterein oan kommen.