Fam. J.de Jong Sint Jorisstrjitte 2.
Foarhinne wennen hjir: fam. H.Stellingwerf en derfoar fam. Rommert Stellingwerf.
Dit is de foarein en de folgjende foto is de efterein fan dizze pleats.
De hjoeddeiske bewenner hat grif in soad niget oan ld Boere-ark; want as jo yn e maitiid en de simmer op it hiem sjogge, stiet der in hiel soad fan dat ark, dat yn dizze tiid net mear brkt wurd en it is allegearre moai skjin en yn e ferve.
It is foar minsken, dyt dy tiid meimakke hawween noch wat sin by it lde hawwe, in lust om oan te sjen.