Fam. F. Visser Konkelswei 4.
Efkes noardliker; mar foarhinne in ddlik begrip: Jansen om, hlde yn, in kuier t it doarp wei en de Konkelswei lns, eastlik fan it doarp mar dochs wer op nei it dparp ta.
Yn hoefier de Jansens: Willem en letter Sjoerd, eigner wienen, is by s net bekend.
It grutte tal soannen kin der wol ris op wize, dat se it net mei elkoar iens wurde koenen, wa fan har der as opfolger kaam te wenjen.
In tal hie doe sels ek al in plak yn Frysln, tichte by of fjirder f, fn.
No wennet Fokke Dirks Visser der op.