Fam. L. van der Veen Lidlumerwei 14.
Mei alle drokte hienen wy en ek Sybe Andringa, ien spul fergetten.
It stiet neist it spul fan Piet Jukema en famylje, oan ‘e kânt nei de Buorren.
Der hawwe yn de rin fan de tiid ferskate húshâldingen wenne.
Wy begjinne mar fan no ôf oan:
Foar fam. van der Veen, wienen dat: fam. Jelle Wolbers en Anneke, hja hie der in blommewinkel: “Anneke ’s Blommewinkeltsje”.
Foar harren wennen der fam. S. Dijkstra; derfoar fam. Joh. Wijngaarden en dy syn foargonger wie Bote Houtsma ne der hat ek noch in Bote Jukema wenne.