Fam. P.A. Deinum Konkelswei 2.
De namme Konkelswei foar de dyk, dy t rint wer oan de Hoarnestreek ta, komt fan it Latynske wurd Conchis, foar skulpen.
De dyk sil wol ien fan de foarige modderreden wze, dy t mei skil, fine skulpen, ferhurde is en dan wat better begeanber wie.
Dat skil, dat oan e Seedyk oanspielde, waard foarhinne mei skipkes ophelle en brkt foar ferhurdzjen fan hiemen en omgongen fan Tsjerkehven; hjir wennet Deinum, dy t syn skoanheit Gerrit Wijngaarden opfolge.