Fam. P. Jukema Lidlumerwei 15.
Mei in tige fernaam foarein, foarhinne bewenne troch Gelf en Ane Jukema, oan ‘e dyk dy ’t op nei it Kleaster, nei Lidlum rint; fandęr dy namme.
De tige royale foarein liket er wol op te wizen, dat de bouwer(s?) it tige goed dwaan koenen.
Want wat gewoane pleats hie doe al sa ‘n : ” Veranda”, in glęzen sitkeamer?
It moat doe wol út de brede fjirtjen gongen węze.