Fam. C.D.de Vries Haerdawei 27.
Foarhinne wennen hjir: J.J.Visser en Willem Visser en H.P. de Jong en P. deJong.
Fam. de Jong hat dit spul bouwe litten.
De tsjintwurdige bewenner hannelt yn Bouwmaterialen.