Fam. L. Douma Haerdawei 12.
Dizze stiet midden yn it doarp.
In pleats, dy t der as sadanich net trint.
Dochs hawwe der meardere Gerniers, ek guon as Melle van der Wey en oaren op wenne.
It ln lei dan hjir en der ferspraat om it doarp hinne.
No wennet L.Douma der op.
Syn heit Teake is der op kommen, doe t dy net mear as Muolder, op e Amerikaanske mole (wynmotor) oan de sdknt fan it doarp fan de Easterbierrumer Polder, hoechde te funktionearjen