Fam. J.S. Visser Haerdawei 21 Pondoroza.
In wat frjemdsoartige namme,yne lettere tiid der oan jn.
It wie wol in pleats der t op buorke waard.
Yn myn jongestiid wit ik noch, dat Jan Hilbrands Bruinsma der op wenne en in buorkery hie.
Hy is letter nei Minnertsgea gongen.
Op de pleats hawwe letter: G.Westra, Melle Houtsma en Bote Houtsma buorke en wurdt no bewenne troch Jac. S.Visser,dy t dizze namme fn hat.