Fam. J.Visser Hoarnestreek 19 “De Sint Jorispleats”.
Ien fan de Tsjerkepleatsen neffens de ferhalen moast om dizze pkeats ien kear yn it jier, it byld, dat op ‘e Toer fan de Easterbierrumer Tsjerke stie ( ynpleats fan de hoanne), dy fan de Drakedeader Joris, yn prosesje omhinnedroegen wurde.
As se dan it Fiskerspaed lâns rűnen, as de Konkelswei, seit it ferhaal net.
Stadichoan sil dat ophâlden węze, gjin ien fan de Easterbierrumers hat dat meimakke.
It sil wol de reden, dat it doarpskrântsje it “Jorisnijs” hjit.
De pleats wurdt no al wer jierren troch in Visser: Jetse Skelte bewenne.