Fam. Jorrit de Vries Kleasterlei 7.
Foar him wenne hjir Bauke Hiemstra. Fam. Jorrit de Vries Kleasterlei 7. De stien yn e east muorre jout oan, dat dizze Stjelp boud is yn 1934.