Fam. J. S.Anema Hegesylsterwei 9.
(Będ en brochje:
Hjir wennen foarhinne: Fam. Sipke Anema, fam. Jan Anema, fam. Sipke Anema.
Dizze Pleats is boud om en neiby 1875.