Mefr. Afke van der Hoarnestreek 37. Sawat de hiele Fam. van der Zee hat hjir wenne.
Jelte van der Zee wie de earste bewenner.
Dy brūkte it as wenhūs, do ’t it Slot ōfbrutsen waard en de Pleats (sa ’t no is) boud is.
It tsjinne foarhinne as “Koetshūs” mei in graansouder der boppe.